Đề tham khảo năm 2022

Đề tham khảo năm 2022.

Rèn luyện với đề tham khảo năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan.

Kết quả làm bài và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

1. đề tham khảo 2022

Câu 1 trên 50

2. đề tham khảo 2022

Câu 2 trên 50

3. đề tham khảo 2022

Câu 3 trên 50

4. đề tham khảo 2022

Câu 4 trên 50

5. đề tham khảo 2022

Câu 5 trên 50

6. đề tham khảo 2022

Câu 6 trên 50

7. đề tham khảo 2022

Câu 7 trên 50

8. đề tham khảo 2022

Câu 8 trên 50

9. đề tham khảo 2022

Câu 9 trên 50

10. đề tham khảo 2022

Câu 10 trên 50

11. đề tham khảo 2022

Câu 11 trên 50

12. đề tham khảo 2022

Câu 12 trên 50

13. đề tham khảo 2022

Câu 13 trên 50

14. đề tham khảo 2022

Câu 14 trên 50

15. đề tham khảo 2022

Câu 15 trên 50

16. đề tham khảo 2022

Câu 16 trên 50

17. đề tham khảo 2022

Câu 17 trên 50

18. đề tham khảo 2022

Câu 18 trên 50

19. đề tham khảo 2022

Câu 19 trên 50

20. đề tham khảo 2022

Câu 20 trên 50

21. đề tham khảo 2022

Câu 21 trên 50

22. đề tham khảo 2022

Câu 22 trên 50

23. đề tham khảo 2022

Câu 23 trên 50

24. đề tham khảo 2022

Câu 24 trên 50

25. đề tham khảo 2022

Câu 25 trên 50

26. đề tham khảo 2022

Câu 26 trên 50

27. đề tham khảo 2022

Câu 27 trên 50

28. đề tham khảo 2022

Câu 28 trên 50

29. đề tham khảo 2022

Câu 29 trên 50

30. đề tham khảo 2022

Câu 30 trên 50

31. đề tham khảo 2022

Câu 31 trên 50

32. đề tham khảo 2022

Câu 32 trên 50

33. đề tham khảo 2022

Câu 33 trên 50

34. đề tham khảo 2022

Câu 34 trên 50

35. đề tham khảo 2022

Câu 35 trên 50

36. đề tham khảo 2022

Câu 36 trên 50

37. đề tham khảo 2022

Câu 37 trên 50

38. đề tham khảo 2022

Câu 38 trên 50

39. đề tham khảo 2022

Câu 39 trên 50

40. đề tham khảo 2022

Câu 40 trên 50

41. đề tham khảo 2022

Câu 41 trên 50

42. đề tham khảo 2022

Câu 42 trên 50

43. đề tham khảo 2022

Câu 43 trên 50

44. đề tham khảo 2022

Câu 44 trên 50

45. đề tham khảo 2022

Câu 45 trên 50

46. đề tham khảo 2022

Câu 46 trên 50

47. đề tham khảo 2022

Câu 47 trên 50

48. đề tham khảo 2022

Câu 48 trên 50

49. đề tham khảo 2022

Câu 49 trên 50

50. đề tham khảo 2022

Câu 50 trên 50


 

Tài trợ

Máy đọc sách

 

Xem thêm các đề thi tại đây.

Tham gia thảo luận và chia sẻ tài liệu tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.