Cuối kì 1 lớp 10

Cuối kì 1 lớp 10.

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 lớp 10.

Bài rèn luyện gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan được dựng ngẫu nhiên theo ma trận.

Các bạn có thể tham khảo, đối chiếu với lời giải chi tiết của các câu hỏi để rèn luyện kĩ năng trình bày. Các câu hỏi ở mức độ 3 và 4 có thể thay thế cho các bài tự luận.

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Làm bài ngay khung dưới đây.

10h111 cũ

1. vec tơ

Câu 1 trên 50

10d111

2. mệnh đề

Câu 2 trên 50

10d121 cũ

3. tập hợp

Câu 3 trên 50

10h121 cũ

4. tổng hiệu véc tơ

Câu 4 trên 50

10h131 cũ

5. Nhân vec tơ

Câu 5 trên 50

10h141 cũ

6. hệ tọa độ

Câu 6 trên 50

10d211 cũ

7. hàm số

Câu 7 trên 50

10d321

8. phương trình bậc hai

Câu 8 trên 50

9. phương trình bậc hai

Câu 9 trên 50

10d221 cũ

10. hàm bậc nhất

Câu 10 trên 50

10d231 cũ

11. hàm bậc hai

Câu 11 trên 50

12. hàm bậc hai

Câu 12 trên 50

10d331

13. hệ phương trình bậc nhất

Câu 13 trên 50

14. hệ phương trình bậc nhất

Câu 14 trên 50

10h211

15. giá trị lượng giác

Câu 15 trên 50

10d112

16. mệnh đề

Câu 16 trên 50

10h132 cũ

17. Nhân vec tơ

Câu 17 trên 50

10d132 cũ

18. phép toán tập hợp

Câu 18 trên 50

10h122 cũ

19. tổng hiệu véc tơ

Câu 19 trên 50

10d322

20. phương trình bậc hai

Câu 20 trên 50

21. phương trình bậc hai

Câu 21 trên 50

10d142 cũ

22. tập hợp số

Câu 22 trên 50

10d332

23. hệ phương trình bậc nhất

Câu 23 trên 50

10d212 cũ

24. hàm số

Câu 24 trên 50

10d222 cũ

25. hàm bậc nhất

Câu 25 trên 50

10h142 cũ

26. hệ tọa độ

Câu 26 trên 50

10h212

27. giá trị lượng giác

Câu 27 trên 50

10h123 cũ

28. tổng hiệu véc tơ

Câu 28 trên 50

10d232 cũ

29. hàm bậc hai

Câu 29 trên 50

10d133 cũ

30. phép toán tập hợp

Câu 30 trên 50

10d143 cũ

31. tập hợp số

Câu 31 trên 50

10d223 cũ

32. hàm bậc nhất

Câu 32 trên 50

10d323

33. phương trình bậc hai

Câu 33 trên 50

10d333

34. hệ phương trình bậc nhất

Câu 34 trên 50

10h133 cũ

35. Nhân vec tơ

Câu 35 trên 50

10d224 cũ

36. hàm bậc nhất

Câu 36 trên 50

10h213

37. giá trị lượng giác

Câu 37 trên 50

10h134 cũ

38. Nhân vec tơ

Câu 38 trên 50

10d233 cũ

39. hàm bậc hai

Câu 39 trên 50

10d324

40. phương trình bậc hai

Câu 40 trên 50

10d234 cũ

41. hàm bậc hai

Câu 41 trên 50

10d311 cũ

42. phương trình

Câu 42 trên 50

43. phương trình

Câu 43 trên 50

10d312 cũ

44. phương trình

Câu 44 trên 50

45. phương trình

Câu 45 trên 50

10h221 cũ

46. tích vô hướng

Câu 46 trên 50

10h222 cũ

47. tích vô hướng

Câu 47 trên 50

48. tích vô hướng

Câu 48 trên 50

10h223 cũ

49. tích vô hướng

Câu 49 trên 50

10h224 cũ

50. tích vô hướng

Câu 50 trên 50


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 10

Đề ôn tập gồm 50 câu được dựng ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi theo ma trận sau:

Nội dung NB TH VD VDC Tổng
Mệnh đề 1 1     2
Tập hợp 1 2 2   5
Các phép toán tập hợp   0
Các tập hợp số   0
Số gần đúng. Sai số         0
Hàm số 1 1 1   3
Hàm số y = ax + b 1 1 2 4
Hàm số bậc hai 2 1 1 4
Đại cương về phương trình 2 2     4
Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai 2 2 1 1 6
Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 2 1 1   4
Vectơ – Các định nghĩa 1   2 1 4
Tổng, hiệu hai vectơ 1 1 2
Tích của một số với một vectơ  1 1 2
Hệ trục tọa độ 1 1 2
Giá trị lượng giác 1 1 2   4
Tích vô hướng của hai vectơ 1 2 1 4
Hệ thức lượng trong tam giác         0
  18 17 10 5 50

Tham gia thảo luận và tiếp cận các tài liệu khác tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.