Tích phân – Định nghĩa và tính chất

Các em xem bài giảng cơ bản về tích phân. Bài giảng có thời gian 14 phút.

Xem xong bài giảng, các em làm bài trắc nghiệm online dưới đây nhé!

 

Bài trắc nghiệm: Định nghĩa và tính chất của tích phân

1. Tính tích phân \(I=\int\limits_{-1}^{1}{(4{{x}^{3}}-3)\text{d}x}\).
A.
B.
C.
D.

Câu 1 trên 10

2. Tích phân \(I=\int\limits_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{3}}{\frac{\text{d}x}{{{\sin }^{2}}x}}\) bằng
A.
B.
C.
D.

Câu 2 trên 10

3. Tích phân \(I=\int\limits_{1}^{\text{e}}{\frac{1}{x+3}\text{d}x}\) bằng
A.
B.
C.
D.

Câu 3 trên 10

4. Cho \(I=\int\limits_{0}^{2}{f\left( x \right)\text{d}x=3}\). Khi đó \(J=\int\limits_{0}^{2}{\left[ 4f\left( x \right)-3 \right]\text{d}x}\) bằng
A.
B.
C.
D.

Câu 4 trên 10

5. Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ 0;\,10 \right]\), biết \(\int\limits_{0}^{10}{f\left( x \right)\text{d}x=7}\) và \(\int\limits_{2}^{6}{f\left( x \right)\text{d}x=3}\). Tính \(P=\int\limits_{0}^{2}{f\left( x \right)\text{d}x+\int\limits_{6}^{10}{f\left( x \right)\text{d}x}}\).
A.
B.
C.
D.

Câu 5 trên 10

6. Biết \(\int\limits_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{2}}{\cos xdx}=a+b\sqrt{3}\), với \(a\,\), \(b\) là các số hữu tỉ. Tính \(T=2a+6b\).
A.
B.
C.
D.

Câu 6 trên 10

7. Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có \({f}'\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ -1;3 \right]\), \(f\left( -1 \right)=3\) và \(\int\limits_{-1}^{3}{{f}'(x)\,\text{d}x=10}\) giá trị của \(f\left( 3 \right)\) bằng
A.
B.
C.
D.

Câu 7 trên 10

8. Cho hàm \(f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(\left[ 2;3 \right]\) đồng thời \(f\left( 2 \right)=2\), \(f\left( 3 \right)=5\). Tính \(\int\limits_{2}^{3}{{f}'\left( x \right)\text{d}x}\).
A.
B.
C.
D.

Câu 8 trên 10

9. Tính tích phân \(I=\int\limits_{1}^{\text{e}}{\frac{1+x}{{{x}^{2}}}\text{d}x}\).
A.
B.
C.
D.

Câu 9 trên 10

10. Cho hai hàm số \(f(x)\) và \(g(x)\) liên tục trên đoạn \([1;2]\) và có \(\int\limits_{1}^{2}{\left[ 3f\left( x \right)+2g\left( x \right) \right]\text{d}x}=1\), \(\int\limits_{1}^{2}{\left[ 2f\left( x \right)-g\left( x \right) \right]\text{d}x}=-3\). Khi đó, \(\int\limits_{1}^{2}{f\left( x \right)\text{d}x}\) bằng
A.
B.
C.
D.

Câu 10 trên 10


 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*